Gebruiksvoorwaarden & Privacy

ALGEMENE BEPALINGEN

1 Algemeen
– De website www.beleefbeieren.nu (de “Website”) is een onderdeel van Carpe Tempus V.O.F.. Carpe Tempus V.O.F. is geregistreerd bij het Handelsregister te Eindhoven onder nummer 857810510 en handelt in deze onder de naam Beleef Beieren.

– Het correspondentieadres is: Heilarensestraat 6, 5473 RB Dinther. Het e-mailadres is post@beleefbeieren.nu

2 Toepasselijkheid

– De Website bestaat uit:
(i) een algemeen toegankelijk gedeelte (het “Publieke Gedeelte”) dat toegankelijk is voor alle bezoekers van de Website (de “Bezoekers”);
– Deze gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op:
(i) het bezoek aan en gebruik van het Publieke Gedeelte;
(ii) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten (de “Inhoud”);
(iii) alle overige betrekkingen tussen Beleef Beieren en de Bezoekers.

– Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Beleef Beieren zijn aanvaard.

3 Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

– Beleef Beieren behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Gewijzigde Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang.

– Beleef Beieren is te allen tijde gerechtigd de Website of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Beleef Beieren is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoekers als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen

4 Garantie en aansprakelijkheid

– De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.

– Beleef Beieren garandeert niet dat de Website en de Inhoud up-to-date, compleet en/of accuraat zijn. Beleef Beieren garandeert ook niet dat de Website en de Inhoud vrij zijn van fouten, gebreken en/of virussen. Beleef Beieren garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

– Bij twijfel over de juistheid van de Inhoud of bij constatering van onjuistheden raadt Beleef Beieren Bezoekers aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt.

– Beleef Beieren is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Beleef Beieren.

– De Website bevat links naar externe internetpagina’s. Beleef Beieren is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website. Het Privacybeleid van de Website is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via externe internetpagina’s worden verzameld en verwerkt. Ook is Beleef Beieren niet aansprakelijk voor de inhoud van de diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de Website worden aangeboden. Bij problemen bij boekingen, wijzigingen, annuleringen of bij klachten of problemen ter plaatse raadt Beleef Beieren Bezoekers dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt.

– Beleef Beieren is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen

5 Gebruiksvoorschriften Website

– Bezoekers dienen zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

– Beleef Beieren adviseert Bezoekers om bij het gebruik van de Website zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door Bezoekers gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

– Het is een Bezoeker niet toegestaan om:
(i) de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van Beleef Beieren of andere Bezoekers te verstoren, waaronder begrepen:
– het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en Trojaanse paarden;
– het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
– het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Beleef Beieren of andere Bezoekers;
– het wissen van bestanden op computers of systemen van Beleef Beieren of andere Bezoekers;
(ii) met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
(iii) de Inhoud, waaronder adresgegevens, over te nemen voor commercieel gebruik;
(iv) de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.

– Indien een Bezoeker meent dat het handelen van een of meer andere Bezoekers in strijd is met dit artikel 5, kan de Bezoeker Beleef Beieren hiervan per e-mail op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar post@beleefbeieren.nu

– Als er naar het oordeel van Beleef Beieren indicaties zijn dat een Bezoeker in strijd handelt met dit artikel 5, heeft Beleef Beieren het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker.

– Als een Bezoeker naar het oordeel van Beleef Beieren in strijd handelt met dit artikel 5, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft Beleef Beieren het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die Beleef Beieren kan nemen omvatten:
(i) het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Bezoeker tot de Website;
(ii) het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van deze Voorwaarden.

– Beleef Beieren is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien Beleef Beieren gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.

6 Intellectuele eigendomsrechten

– Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Inhoud bij Beleef Beieren en haar licentiegevers.

– Bezoekers mogen de Website en de Inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.

– Bezoekers mogen op door hen beheerde externe internetpagina’s een hyperlink naar de Website opnemen.

– Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beleef Beieren.

7 Diensten Beleef Beieren.

Beleef Beieren zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de Website te bieden. Beleef Beieren mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan Gebruikers wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in de Website en de beschikbaarheid van de Website onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud of wijzigingen. Beleef Beieren is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere tijdelijke niet-beschikbaarheid van de Website.

8 Informatie

– In geval Gebruikers gegevens en bestanden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie op de Website plaatsten of deze toesturen aan Beleef Beieren via e-mail of anderszins, zal Beleef Beieren gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Beleef Beieren zal niet gehouden zijn de betreffende gegevens en bestanden geheim te houden.

– Gebruikers vrijwaren Beleef Beieren hierbij terzake van alle schade en kosten die Beleef Beieren lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de gegevens en bestanden inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

PRIVACYBELEID

9 Algemeen

– Beleef Beieren respecteert de privacy van de Bezoekers en hecht veel waarde aan het beschermen van die privacy en van de persoonlijke gegevens die worden verstrekt.

10 Doeleinden verwerking

– Beleef Beieren verzamelt en verwerkt via de Website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
(i) voor het leveren van haar diensten;
(ii) om op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
(iii) om een administratie bij te houden van Gebruikers; of
(iv) Groepsgewijze en (hierdoor) anonieme monitoring van het gebruik van de webpagina’s van de Website ten behoeve van verbetering van de dienstverlening en betere realisatie van de wensen

11 Cookies

– Deze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van een Bezoeker worden geplaatst.

– Cookies worden enkel gebruikt om de Website beter op de behoeften en de interesses van de Bezoeker af te stemmen.

– Bezoekers kunnen hun internetbrowsers zo instellen dat zij bericht krijgen dat een cookie wordt geplaatst of dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is. Mogelijk is dan echter dat de Bezoeker niet langer van alle onderdelen van de Website gebruik kan maken.

12 Beveiliging

– Beleef Beieren maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

SLOTBEPALINGEN

13 Nietigheid

Zijn of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

– Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

 

Deze Voorwaarden zijn opgesteld op 3 juli 2017.

Start typing and press Enter to search